AMURI NTA GUERRA (pura verità)

di Pino Lo Prejato

 

Spollati di guerra movimmu pa vigna,

luntanu du paisi stezimu quattru misi,

e comu cotrari pigghjati da tigna

u vidimu chi nc’era tornammu o paisi.

 

Jeu e Ninu spagnusi tutti i strati girammu 

pe vidiri si nc’era ncun’anima viva  

nu campusantu: tuttu quetu o nzurdammu?

Nzertammu videndu n’immaggini viva.

 

Assettata na fimmana quasi trentina

subba l’ati scaluni di n’abbalaturi,

avia l’anchi aperti e no si nd’accorgia

ca si vidia u soi “mazzu di hjiuri”.

 

N’omu a chiamau pemmu trasi nta casa,

ija si ndi trasiu senza mancu u saluta;

sentendu gridati di vicinu aricchjammu

s’era n’acchjappatina oppuru na discurruta.

 

Nnta porta nc’era na larga hjiangazza  

e nui guardammu cu frunti chi suda;

iju curcatu e ad ija avia mbrazza

comu a dui vermi tutti a la nuda.

 

Nci furu vasi e carizzi senza cuntu,

no vi pozzu tuttu cuntari pe’ vrigogna,

certu, ficiaru na guerra chiji amanti,

e jettaru na gridata comu na malogna.

 

No potemu sapiri s’avenu morutu,

e pe nenti e nuju cu Ninu morimmu;

nui capiscimmu però avia già scurutu

e a caca li cani pa vigna scappammu.