GUERRA - PERIZIANDU TERRI VICINI  XOX

 

Jera a fini i giugnettu e a guerra continuava.

Nu jornu dassammu a vigna prestu i matina

jendu a terri u vidimi chi nc’era ‘nto vicinatu:

Jeu, Pavulu amicu meu, Ntonia e Carmelina.

 

Jeu e Pavulu cazi curti e magli menzi sciancati,

e scarpuni chi i sordati si scordaru nto Miliu.

I vesti i Ntonia e Carmelina parenu i cartavelina;

quandu i pigghjava u suli si videnu i sutta a nuda.

Passammu vajuni, hjumari e nu paru i costeri.

Ncuntrammu cuntadini chi lavuravanu a terra,

cogghjenu rocina, calijavanu ficu a cannizzati

e cu na mazza atri  pistavanu viozza d’indijanu.

 

Cucinavanu  marmittati i  razzi e finocchiastri,

poi nci mentenu ciquiti e atri jerbi servaggi

e cu pocu ogghju si mangiavanu nta marmitta:

i minestri i campagna jeranu daveru sapuriti.

 

Brava ggenti sti cuntadini chi noi ncutrammu;

Ndi dezaru acqua, frutti e piatti di minestra,

ndi spartiru nu pani e nu pezzareju i salatu,

e ndi dicenu u tornamu n’atra vota mi visitamu.

 

I subba o chjanu si vidia fumiari na carcara,

ca tandu di aschi di cerza facenu li carvuni,

e poi nto nbernu l’usavanu pe caddijari.

I chiamavanu i carvunari e sapenu u misteri.

 

Conzavanu sti ligna chi paria na muntagna;

ogni filaru mentenu nu mazzarei i pagghja,

poi appicciavanu e cu terra l’accuppavanu,

i dassavanu còceri pacenziusi  simani sani.

 

Passammu a jornata jendu di na terra a natra.

Quanti coppiji vittimu arredi a caseji e senteri;

ognunu cercava u si passa u tempu cuntentu,

accussi facendu cercavanu u si scordanu a guerra.

 

Periziandu sti terri, u suli stavia quasi calandu;

ndi perdimmu! Ddeu sapi duvi avemu sciurtutu.

Dumandavamu a tutti chij ggenti chi videmu

e unu ndi dissi ca jeramu tra Majeratu e u Pizzu.

 

Avemu facci e vrazza arrussicati comu paparini

l’anchi  ndi diventaru comu i rosuli du vrasceri

Jeramu morti stanchi e tuitti morti  ndolurati

Smicciammu nu casa randi subba a nu chianu

 

Morti stanchi, e allegri ndi misimu a caminari

Sperandu u patruni nta staja ndi facia dormiri

Quandu arrivammu vittimu ca non era na casa

Ma nu casinu vecchiju i tant’anni abbandunatu 

 

Restaru  quattru mura senza finestri e no porti

I ceramidi jeranu quasi tutti rutti senza suffitti

Nnceranu cincu stanzi tre randi e dui piccirijeji

Sulu na stanza avia u suffittu e pagghjia nterra

 

Si vidi ca atri s’ avenu allogiatu nta chija stanza

Stanchi ndi curcammu e ndi misimu a dormiri

A nu corpu Pavulu e Sina si misaru a suspirari

Cchiu’ stavia e ‘cchiu affujenda rijhatavanu

 

Ntonia mii risbighjau e jimmu nta natra stanza

Pigghammu du vrazzati i pagghja e dassammu

Chiju suspirari continuava ancora senza finiri

E jeu e Ntonia no pottimu cchiu’ sumportari

 

Ficimu cchiu’ ca pottimu ma fallimmu i risistiri  

E mo puru jeu a’ Ntonia ndi misimu a riminiari

Facimu na gran festa chi tremava u patraternu

Stanchi du jornu si, ma rinporzati i chi facimmu

 

Cotraru pe com’era avia pranzatu cu atri cotrare

Ma mai prima avia assapuratu na bona piatanza

Comu chija chi ‘Ntonia avia preparatu pe mmia

Piattu difficili cuntari e’ na cosa chi s’avi provari.