U FRUTTU DA CUMPESSIONI

 

Ninu avia appena finutu i scoli lementari.

Jera penzerusu ca no sapia chi avia i fari.

U patri volia mu vaci ancora cchiu’ avanti,

a mamma volia u segui a vita di li Santi.

 

U patri e mamma pacci pe stu figghju

jiru u vidinu nu previti pe cunzigghju,

don Paulu jera amicu di sta famigghja:

Chjuditilu nto siminariu” iju cunzigghja.

 

Passaru tutta astati aniti cu Nzina,

si volenu nu beni pacciu cu sta vicina.

A settembri nto siminariu lu chjudiru,

pregava sempi u Signuri mu teni o scuru.

 

Doppu chi studiava guardava na figurina,

jera a Madonna ma iju vidia sempi a Nzina.

Prega e prega quandu si leveva a matina

no sapia comu fari mu si libera i Nzina.

 

Anni e anni passaru finu a chi previti si fici,

e assignaru u faci accipreviti a Chjaravalli.

Nci volenu nu saccu di beni, jera nu vantu,

e a stu previti u cunzideravanu nu santu.

 

Nu  bruttu jornu na mala notizia arrivau,

ca mammasa sutta na timpa s’incafunau.

Subba nu carru a Santunofru  a  portaru,

u medicu Teti nci dissi ca no nc’è riparu.

 

Ninu a ntrasatta o pajisi chi dassau vinni,

si dicia c’avenu passatu quasi vint’anni.

Luntanu i Stefanacuni prima chi potti tornau

mu ‘nci faci u funerali a mammasa tornau.

 

Avia l’occhi abbasciati, parenu chiusi,

abbrazzava a tutti comu patri, cu vasi.

Omu affabili e volutu beni nta lu pajisi,

annomaru u Santareju stefanachisi.

 

Mortificata pa disgrazia da mamma

Nzina jiu mu ciangi chija sarma.

Nci dissi  ca jera veduva i quattr’anni,

mo restau sula, desulata e senza figghji.

 

U previti a ringraziau e poi abbrazzau:

U mi cumpessati domani vorria veniri”.

Mo chi su cca veni quandu hai piaciri”.

Appressu jornu jiu mu si cumpessa.

 

A cumpessioni durau pe nu paru duri;

peccati vecchi e novi nc’ebbi i cuntari.

Appressu jornu u previti si ndi partiu,

di tandu npoi o pajisi cchiù no cumpariu.

 

Na matina a Chjaravalli a missa finuta,

a missa ditta pe mammasa pe l’annata,

na fimmana d’arredi u chjamava, “Ninu”,

fermau, vitti una chi carrijava nu bombinu.

 

E tu pecchì venisti cca a Chjaravalli?”

Mu ti mustru u fruttu da cumpessioni

Jeu o paisi no vogghju cchjiù tornari;

veni jnta canonica ca potimu raggiunari”.

 

Ninu nte vrazza pigghjau chija nipija;

sa stringiu o pettu e gridau: “Bejizza mia!

Nzina tu u sai ca o mpernu pe ttia jarria;

statti cu mia, dicimu ca si a servitura mia”.

 

P.S. - Questa “storisia” è basata su una storia vera, sebbene con minime modiche.

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++==

Queste fesserie che seguono mi vengono in mente come una burrasca; debbo metterle su carta al volo prima che le dimentico. Stupide per come sono, per me sono qualcosa per tenermi occupato, tanto sono limitassimo anche nei piccoli sforzi; le ho battezzate ”STIMOLA-MENTE”.